Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Mzdová a personální agenda Vyplácení cestovních náhrad, evidence cestovních dokladů Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků, evidence obyvatel s trvalým bydliště na OÚ Rušení trvalého pobytu Kniha vítání občánků Volební agenda Poplatky -  odpady Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací Podněty k územnímu plánu Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba, běžná emailová komunikace, datová služba SMS infokanál Stavební řízení - dotčený orgán Přidělení čísla opisného Archivace stavební dokumentace Správní řížení Žádosti podle 106/1999 Sb. Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele Úřední deska Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů JSDHO Významná jubilea Evidence včelstev Pokladna, účetní doklady, účetnictví Knihovna Evidence účastníků obecních táborů Bytové hospodářství Evidence chalupářů Kronika
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce správce správce správce správce  
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Vedení cestovních dokladů Vedení evidence obyvatel Evidence obyvatel Vedení pamětní knihy Vedení volebních seznamů Výběr poplatků Uzavírání smluv Zpracování územního plánu Vedení pošty Informování občanů Stavební řízení Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení hasičeské jednotky Ocenění jubileí, vyhlášení rozhlasem Vedení evidence včelstev Evidence plateb hotovostích a bezhotovostích na účet obce Vedení evidence čtenářů Vedení evidence účastníků táborů Pronájmy obecních prostor Evidence chalupářů Vedení obecní kroniky
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obci, zastupitelé obyvatelé s trvalým bydlištěm Obyvatelé s trvalým pobytem v obci Narozené děti Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané a majitelé nemovitostí Občané a jiné fyzické osoby Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Korespondenti Žadatelé o službu Majitelé nemovitosti Majitelé nemovitosti Majitelé nemovitosti Občané a jiné fyzické osoby Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Členové JSDH Jubilanti obce včelaři na území obce Fyzické osoby s platebním stykem s obcí čtenáři účastníci tábora nájemníci chalupáři Bývalí a současní obyvatelé obce
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy,  mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění, zdravotní způsobilost jmenné, bydliště, SPZ, podpis jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost, státní příslušnost, národnost, děti jmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště Jmenné, datum narození, podpisy rodičů Jmenné, adresnné, datum narození Jmenné, adresné, datum narození Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy, číslo účtu Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy  Jmenné, adresnní, kontaktní, podpis, dále údaje zveřejněné subjektem Jmenné, kontaktní, číslo popisné Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození, parcelní číslo, LV (typ OsÚ záleží na druhu řízení) Jmené, adresnné, kontakty, datum narození, dále dle OsÚ zveřejněných subjektem Jmenné, adresné, datum narození Jména, adresy Jména, adresy, datum narození, parcela, LV, kontaktní Jmenné, adresné, kontakty, datum narození, zdravotní způsobilost Jmenné, věk, datum narození, adresa Jmenné, adresní, kontakt, registrační číslo stanoviště a chovatele Jmenné, adresné, číslo účtu jmenné, adresné, datum narození jmenné, datum narození, bydliště, zdravotní způsobilost, bezinfekčnost jmenné, adresné, kontaktní, datum narození jmenné, adresné, kontaktní  
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Učení zaměstnanci, stavebním orgán Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci  
Doba uchování osobních údajů 50 let - osobní spisy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, kvalifikace a vzdělávání, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let 50 let 5 let 10 let 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 5 let 5 let 10 let 5 let do trvání souhlasu 5 let 5 let   5 let 5 let 5 let 1 rok 10 let 5 let 1 rok 5 let 10 let 5 let   5 let 5 let 10 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c e c c b c c b c c c c c c c c c e c c c c c f e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák.č. 262/2006. Sb., Zákoník práce zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
§3 zák. č. 133/200 Sb., O evidenci obyvatel §10abc zák. č. 133/200 Sb., O evidenci obyvatel §36a zákona č. 128/2000 Sb. zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,  zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů,  zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky §16 zák. č. 565/1990 Sb., Zákon České národní rady o místních poplatcích Není třeba vyplnit buňku. zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu zřízení: zák. č. 300/2008 Sb., uchování dokumentů zák. č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Není třeba vyplnit buňku. §6 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon §31a zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení)
vyhláška č. 499/2006 Sb. §18 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád §14 zák. č. 106/1999 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím
§7 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, §1 nařízení vlády č. 364/1999 Sb. §26 zák. č. 500/2004 Sb.,
Zákon správní řád
§93 zák. č. 128/2000 Sb.,
Zákon o obcích (obecní zřízení)
§29 a §68 zák. č. 133/1985 Sb.,
Zákon České národní rady o požární ochraně
§4 a §5 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů a §36a zákona č. 128/2000 Sb. §51 zák. č. 326/2004 Sb.
Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
§38 zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení), zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
§4 zák. č. 257/2001 Sb.,
Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
§11 a §12 zákona č. 258/200 Sb. §39 zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 128/2000 Sb., o obcch zák. č. 132/2006 Sb., Zákon o kronikách obcí
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Evidence obyvatel x
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE