Obecní úřad Hlavenec
Hlavenec, 294 74  Předměřice nad Jizerou
tel./fax: 326 971 298, e-mail:
obec.hlavenec@hlavenec.cz
 
 
  František Antonín hrabě Špork
(Frantisek Antonin von Sporck)
* 9.3.1662 - † 30.3.1738 - Lysá nad Labem

kliknutím zvětšíteHrabě Františel Antonín Špork představuje výjimečnou, svéráznou a snad nejpopulárnější, ale také velmi rozporuplnou osobnost barokních Čech. Na jedné straně notorický sudič a kverulant, okázalý a samolibý bouřlivák a na druhé straně hloubavý a tolerantní filantrop, odpůrce jezuitů a mecenáš umění, jehož prostřednictvím se pokoušel vyjádřit své životní ideje a postoje.

Byl nejstarším synem habsburského generála Jana Šporka, který za třicetileté války skoupil mnoho statků v Čechách a stal se jedním z nejbohatších feudálů Českého království.

Hrabě Špork se narodil na jednom z rodinných statků - buď na zámku v Lysé nad Labem anebo v Hermanově Městci. Vystudoval práva na Karlo-Ferdinandově universitě v Praze. Po studiích strávil několik let na cestách po západní Evropě, kde se seznámil s tamějšími uměleckými, vědeckými a náboženskými směry, které pak se zájmem sledoval i po návratu do Čech.

V roce 1684 se ujal správy zděděného majetku. Zpočátku usiloval o politickou kariéru a stal se komořím (1690), místodržitelem 1691) a tajným radou (1692).

O výkon těchto funkcí se však nestaral. Šlo mu jen o získání titulů, které byl zvýšily jeho prestiž. Záhy proslul především jako štědrý mecenáš a ctitel umění. Zakládal zámky, paláce, kláštery, kostely, knihovny, obrazárny atd. Mezi nejznámější díla, která dal vytvořit, patří zámek, lázně, kostel a špitál pro chudé v Kuksu, které pro něj, stejně jako nedaleký Betlém, bohatě vyzdobil slavný sochař Matyáš Bernard Braun. Na zakázku pracovali pro Šporka i významný český malíř Petr Brandl, architekt Giovanni Batista Alliprandi, rytec Michal Jindřich Rentz a další. Špork zavedl do Čech také hru na lesní roh a otevřel první stálou italskou operu v Čechách, působící střídavě v jeho palácích v Praze a v Kuksu. Šporkovou velkou láskou byly knihy. Vlastnil na svou dobu neobvykle velkou knihovnu a v Lysé nad Labem založil vlastní tiskárnu. Vydal na stopadesát knih, většinou překladů francouzské nábožensko-filosofické a vzdělavatelské literatury, ale také satiry, písně, letáky apod. Knihy vydával převážně v němčině, výjimečně česky, a ty pak rozdával i poddaným na svém panství.

Pověstný byl i soudními procesy (z nichž většinu prohrál) a především šarvátkami a spory se svými sousedy  žírečskými jezuity, které často a nejrůznějšími způsoby zesměšňoval a provokoval.

Z jeho názorů a činnosti je však zřejmé, že odsuzoval fanatismus a praktiky jezuitů vůbec. Sám byl nábožensky snášenlivý, přátelil se s nekatolíky, vydával a pašoval do Čech zakázanou nekatolickou literaturu, měl porozumění i pro husitství. Konflikt s jezuity vyvrcholil v roce 1729, kdy byl Špork obviněn z kacířství a rouhačství a hrozila mu dokonce smrt. Jeho zámek v Lysé obklíčili kyrysníci a na 12 vozech odvezly jeho knihy ke konsistoři do Hradce na zkoumání Tiskárna byla zavřena a hrabě opatřen vězením. Z procesu vyšel nakonec s mírným trestem. Byla mu uložena jen peněžitá pokuta.

Za císaře Karla VI. byl v lesích Boru vysazen bílý jelen - dar ruského cara císaři a jeho chov zajištěn přísnými ochraňujícími předpisy. Hrabě Špork jednoho ulovil (prý v nedalekých Sojovicích), za což byl potrestán vysokou peněžitou pokutou 5000 zlatých. Na příštím dvorním plesu ve Vídni se pak objevil v kožených kalhotách ušitých z kůže zabitého jelena. Na námitky o nevhodnosti takového obleku reagoval se slovy, že to jsou nejdražší kalhoty, které má. Za císaře Karla VI. byla na brandýském panství obnovena tradice velkých panovnických honů. Mezi nimi i fyzicky velice náročný parforsní hon. Velkým příznivcem těchto honů byl právě hrabě Špork.

Ambiciózní a ctižádostivý Špork vědom si svého bohatství, ale také zároveň svého nijak oslnivého původu (otec Jan Špork byl sice významným, schopným a trvale odměňovaným císařským generálem, ale jinak původem poddaný sedlák z Vestfálska), trvale usiloval o své společenské uznání. Tak 3. listopadu 1695 na zámku v Lysé založil lovecký řád sv. Huberta. Klenotem řádu byl zlatý oválný medailon se scénou vidění sv. Huberta, doprovázený zlatým loveckým rohem.

Ten i medailon byly zavěšeny pomocí řetízku na kroužek a ten opatřen červenou stuhou a rozetou.

Špork se prohlásil velmistrem řádu a přijímal do řádu nové členy. Řadovým odznakem je lovecký roh, který se uplatňoval především u parfosních honů jako důležitý prvek hudební - zahájení lovu, vítání vzácných hostů, ukončení lovu, tak také jako prvek signální - při vyhledání zvěře, pro oznámení počtu kusů, pro oznamování průběhu danými signály.

V roce 1723, když byl v Praze korunován na českého krále císař Karel VI., konaly se při této příležitosti císařské hony v Brandýse. Při hostině po vydařeném lovu 3. listopadu 1723 dekoroval Špork svatohubertským řádem císaře Karla VI. (dle soudobých dvorských komentářů prý v očekávání, že císař učiní kurtoazní gesto a dekoruje Šporka nejvyšším císařským vyznamenáním - Řádem zlatého rouna, což by bylo pro Šporka vrcholné a již ničím nepřekonatelné zadostiučinění, ale to se nestalo). Na paměť této události se Špork rozhodl u příležitosti prvního výročí udělení Řádu sv. Huberta císaři Karlovi VI. postavit pomník. Původní záměr osadit památníkem Karlův most se nezdařil a tak s císařským povolením a za účasti sochaře Matyáše Bernarda Brauna a snad také stavitele Františka Maxmiliána Kaňky postavil pomník nedaleko Hlavence. Pomník je věnován sv. Hubertu a nesl v minulosti pamětní nápis v jazyce německém i českém, oznamující udělení řádu císaři Karlu VI.
mapa stránek  

Copyright©Professional WEB Design®1998-2007