Samospráva obce    Samospráva obce Hlavenec  
 
Starostka obce
Smotlachová Jarmila Ing.
723 889 277
Místostarosta obce
Blecha Vladimír
724 524 400
Zastupující místostarosta
Čurda Jaroslav, JUDr.
Zastupitel obce
Krumpolec Milan
Zastupitel obce
Matulová Veronika
 


 

 
  Členové zastupitelstva: 

          Blecha Vladimír 
          Čurda Jaroslav JUDr. 
          Krumpolec Milan 
          Matulová Veronika 
          Smotlachová Jarmila Ing. 

 
  Komise a výbory:
kontrolní výbor předseda kontrolního výboru - Čurda Jaroslav JUDr.
členové: Svačina Václav, Štěpařová Andrea
finanční výbor předseda: finančního výboru - Krumpolec Milan
členové: Matulová Veronika, Kastnerová Alena
  Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva:
 
  Výsledky voleb: 
 
  Registr oznámení:  

Zákon č.159/2006 Sb., o střetu zájmů 

Informace k nahlížení do registru oznámení obce HLAVENEC. 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. 

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou. 

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení musí učinit následující kroky: 
1) navštívit osobně evidenční orgán, který vede starosta nebo místostarostka obce. 
2) vyplnit a předat evidenčnímu orgánu k ověření 
písemnou žádost, která obsahuje

     a) jméno žadatele, 
     b) příjmení žadatele, 
     c) rodné číslo žadatele, 
     d) místo trvalého pobytu žadatele, 

3) po ověření žádosti dle občanského průkazu bude žadateli umožněno nahlédnout do registru oznámení (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě).
 

Podání žádosti:
Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Obecního úřadu v Hlavenci, Hlavenec,  294 74 Předměřice nad Jizerou. Na základě podané žádosti bude žadateli podle jeho výběru umožněno:

- nahlížení do registru v písemné podobě
Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově
Obecního úřadu v Hlavenci, Hlavenec,  294 74 Předměřice nad Jizerou.

Poučení:

Přestupku se dopustí ten, kdo
- používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu
  zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
- neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické
  podobě.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč

 

Obec Hlavenec  2001-2016