Obecní úřad Hlavenec
Hlavenec, 294 74  Předměřice nad Jizerou
tel./fax: 326 971 298, e-mail:
obec.hlavenec@hlavenec.cz
 
  Obecní úřad v Hlavenci - povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
1. Oficiální název: Obec Hlavenec
2.

Důvod a způsob založení
Obec Hlavenec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 1. července 1991 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

3. Organizační struktura Starostka: Ing. Jarmila Smotlachová
Místostarosta:
Blecha Vladimír
4. Kontaktní spojení:
Obecní úřad Hlavenec, Hlavenec, 294 74  Předměřice nad Jizerou
tel./fax: 326 971 298, e-mail:
obec.hlavenec@hlavenec.cz

ID datové schránky: uvuarx5
 

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
  • Česká spořitelna
    487917389/0800
6. Identifikační číslo organizace (IČO) 00 474 177
7. Daňové identifikační číslo (DIČ):   CZ 00 474 177
8. Dokumenty:
Územní plán obce

Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
9. Žádosti o informace (místo a způsob, jak získat příslušné informace)
Obecní úřad Hlavenec, Hlavenec, 294 74  Předměřice nad Jizerou
tel./fax: 326 971 228, e-mail:
obec.hlavenec@hlavenec.cz
žádosti lze podat:
ústně, písemně, pomocí Internetu
10. Příjem žádostí a dalších podání (kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)
Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail). Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři obecního úřadu. Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně do kanceláře obecního úřadu nebo zaslat poštou.
 
Příjem pomocí Internetu.
11. Opravné prostředky (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)
Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu:
Obecní úřad Hlavenec, Hlavenec, 294 74  Předměřice nad Jizerou
tel./fax: 326 971 228, e-mail:
obec.hlavenec@hlavenec.cz
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12. Formuláře (způsob a místo, kde lze formulář získat)
Běžné formuláře lze získat v
kanceláři OÚ na adrese:
Obecní úřad Hlavenec, Hlavenec, 294 74  Předměřice nad Jizerou
tel./fax: 326 971 298, e-mail:
obec.hlavenec@hlavenec.cz
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
14. Nejdůležitější předpisy (přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Hlavenec
Všechny informace lze získat přímo na adrese
:
Obecní úřad Hlavenec, Hlavenec, 294 74  Předměřice nad Jizerou
tel./fax: 326 971 298, e-mail:
obec.hlavenec@hlavenec.cz
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Nestanoveno
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací) doposud nebyl žádný požadavek
17. Seznam organizací (seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
  • Jednotka sboru dobrovolných hasičů
  • Obecní knihovna
mapa stránek  

©2008 Obec Hlavenec, všechna práva vyhrazena