Obecní úřad Hlavenec
Hlavenec, 294 74  Předměřice nad Jizerou
tel./fax: 326 971 298, e-mail:
obec.hlavenec@hlavenec.cz
 
 
  Lovy a hony v lesích hlaveneckých
Před dvěma sty lety byl Hlavenec s celým okolím svědkem nejskvělejší éry našich lesů, jež se od pradávných dob nazývaly Borem. Tyto lesy mezi Jizerou a Labem byly zbytky pomezních hvozdů, jež tvořily přirozenou hranici mezi Čechy a Pšovany. Bor byl od nepaměti knížecím lovištěm a čeští panovníci sem často zajížděli k lovecké kratochvíli se svými pestrými a bujarými družinami. Již Karel IV., Otec vlasti, rád na boleslavsko (přesněji Toušeň) zajížděl, ale teprve za Habsburků nastala nejslavnější doba brandýského "fořstu", který zde v těchto hranicích zřídili páni Krajířové. Z celého Boru byla zřízena nákladná obora s hojností jelenů a srnců, kteří se zde zdržovali, černá zvěř černá milovala močálovité lesy u Káraného, kde četná labská a jizerská ramena tvořila močály a bahniště, bažanti byli pěstováni v pěti bažantích oborách. V letech 1549-1560 zde byl uskutečněn pokus aklimatizovat zubry a na zkoušku jich byl pár vypuštěn do lesů, tam se jim ale nelíbilo a raději se toulali po blízkých vsích.

K ochraně a chovu zvěře byla založena celá kasta lesních zřízenců, tak zvaná "jagrparta". Byli to fořstmistři, knechti, plonknechti, kšírmistři, podkšírmistři atd. V Brandýse (1582) byly dva psince.

Zdejší koroptve byly posílány až do Vídně, kam musel hejtman posílat zprávy o stavu zvěře. Po lesích byly zřizovány zelené boudy, odkud se střílelo na zvěř a v Hlavenci a na Opočně nad Jizerou byly k pohodlí panstva vystavěny "jágrhausy" nebo "lusthausy", útulné zámečky.

Přirozeně, že lesní zvěř mnoho škodila osadníkům v polích. Zvláště po 30.leté válce, kdy se příliš rozmohla a těšila se přízni a všemožné péči, trpěli poddaní nejvíce. Roku 1683 stěžovali si rychtáři a sousedé zálabských obcí ležících ve "fořstvu" u komory české. Jejich stesky však byly vyslyšeny jen zřídka, neboť vše bylo podřízeno ochraně panských lovišť. Fořstmistři sami trestali lid a byli všemocnými pány. Jak poznamenává soudobý kronikář:
"Kdo se do jagrhausu dostal, ten na svém zdraví a životu újmu utrpěl. … Obecní lid nesměl ani okoli roští jíti. Kdo byl přistižen, že si koroptvičku chytl, nebo jak na zajíce líčil, byl k smrti zbit. Na "jagrhause" měli mučidla, do kterých pytláka kladli a tu ho mládenci neb hajní tak ztloukli, že mnohý jim pod rukama skonal.

Často pouhé nařčení, jehož užívali špatní lidé k pomstě, stačilo aby si nařčený musil ke ztýrání do této stolice lehnouti. Psi v těchto vsích měli na předních nohou pazourky usekané, aby nemohli běhat, kočkám uši řezali, aby jim do nich rosa padala, neboť tak kočka na lov raději nevychází..“

O škodách, jež museli poddaní trpět si můžeme učinit malou představu záznamem z r. 1764, kdy arcikníže Leopold s velikou družinou šlechty mezi Brandýsem a Kostelcem ulovil na 18.000 (t.j. osmnáct tisíc) zajíců. Dovedeme si zajisté představit, kolik zvěře tedy v lesích a polích muselo být. Vše bylo podřízeno lovu. Když zvěř již příliš nějakou vesnici ohrožovala, tak bylo rozhodnuto raději vesnici zrušit (viz. Otradovice).

Ze všech panovníků především Rudolf II. a Karel VI. přivedli myslivost v Boru k opravdovým mocnářským výšinám. Rudolf II. položil základy a Karel VI. přivedl zdejší hony na samý vrchol dokonalosti. Do hlaveneckých lesů vypustil i šest krásných bílých sibiřských jelenů, jež mu daroval car Petr I. Veliký. Byli určeni štvanici ke korunovačnímu lovu. Avšak hrabě Špork, pán na Lysé, mu jednoho zastřelil a musil zaplatit 5.000 dukátů pokuty.

O honu 30. června 1721 zastřelila zde císařovna Kristina od 10. hodin dopoledne do 3 hodin odpoledne vlastní rukou 57 jelenů, 11 laní a 4 kolouchy. Jaké to jemné aristokratické srdce ženy. (Císařovna seděla za stolem v ohradě, kam jí nadháněči vháněli odchycenou zvěř.)

Za 15 dní v těch letech bylo císařskou družinou postříleno 195 jelenů, 41 laní, 21 kolouchů, 314 daňků, 137 srnců, 356 sviní, 250 loňských selat, 43 lišek, 7 zajíců ..... masakr, jakého zajisté málokteré lesy v tak krátké době viděly.

Nejskvělejší hon byl pořádán 3. listopadu 1723,
v den sv. Huberta, patrona lovců. V tento mlhavý podzimní den sezval císař Karel VI. na Brandýs k velikým honům veškerou šlechtu přítomnou na korunovačních slavnostech v Praze ve dnech 5. až 8. září tohoto roku.

Byla zde přítomna císařovna Alžběta Kristina, arcikněžny Marie Terezie a Marie Anna. Pořadatelem honu byl nejvyšší lovčí hrabě Dietrichštejn. Dějepisec J. V. Prášek podle historických zdrojů uvádí, že střelců se počítalo na 1000 a honců prý bylo až 40000, bohužel však neuvádí jeho výsledky.

Po lovu se odbývala hostina pod stany pod vsí Hlavencem. Jakmile císař a hosté zasedli ke stolům, vyzývali někteří páni hraběte Šporka, pána na sousední Lysé, aby dal zpívat novou píseň loveckého řádu sv. Huberta, jejž sám založil. Špork se na oko zpěčoval, ale když i sám císař vyslovil toto přání, zavolal skryté zpěváky s kapelníkem Tobiášem Seemanem a ti před císařským stanem zapěli píseň. Hrabě Špork stojíc v jejich čele, pronesl po jejím doznění oslavný přípitek na zdraví císaře Karla VI., načež všichni hosté povstali a zazvonili stříbrnými poháry. Císař vyšel ze stanu a Špork mu podal na zlatém talíři řád sv. Huberta a miniaturní zlatou loveckou trubku, kterou zavěsil císaři pod řád zlatého rouna.

Na to se zapsal císař do řádové knihy se slovy: "Nyní jsme se také my zapsali do Vaší řádové knihy!"

Při hostině daroval Špork vévodovi lotrinskému a knížeti Schwarzenberkovi krásně illuminovaná řádová pravidla a ostatní členové družiny dostali výtisky jen zdobené rytinami.

Přijetí řádu císařem chtěl Špork důstojně a trvale oslavit, proto na místě této události dal v letech 1724-25 postavit pomník se sochou císaře vytvořený rukou sochaře Matyáše Brauna. Tento krásný pomník obsahuje známý výjev - akvitánského vévodu Huberta, vášnivého lovce, jenž pronásledoval jelena, který se mu náhle zjevil s ozářeným křížem na hlavě. To bylo podle legendy příčinou obratu v životě Hubertově, který po smrti své choti vstoupil do kláštera a r. 727 zemřel jako biskup v Lutichu, uctíván jako patron lovců.

Lovy a hony v hlaveneckých lesích trvaly až do roku 1765. Bažantnice nad vsí byla zrušena teprve r. 1858.
mapa stránek  

Copyright©Professional WEB Design®1998-2007